logo
E-SİRACE-HAFIZONLINE ÖN KAYIT

ÖZEL SİRAC EĞİTİM KURUMLARI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Özel Sirac Eğitim Kurumları Ltd. Şti. bünyesinde bulunan Anaokul, İlkokul ve Ortaokul (“Özel Sirac Eğitim Kurumları” olarak anılacaktır.) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda siz değerli velilerimizi öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı, öğrencilerimiz, ziyaretçilerimizi ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, velilerimizin ve öğrencilerimizin eğitim hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Özel Sirac Eğitim Kurumları Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Özel Sirac Eğitim Kurumları nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine Özel Sirac Eğitim Kurumları tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

 Kişisel verilerin tanımı

Özel Sirac Eğitim Kurumları tarafından toplanan veya işlenen kişisel veriler;

Özel Sirac Eğitim Kurumları tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri kapsamında toplanan ve/veya işlenen Kişisel Veriler; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin, öğrenci velilerinin/vasilerinin, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların işçilerinin isim, soy isim, vesikalık fotoğrafı, T.C kimlik numarası, T.C kimlik kartındaki bilgiler / nüfus cüzdanındaki bilgiler, adresleri, telefon numaraları, uyruk, din, öz/üvey olduklarına dair bilgiler, telefon numarası, adres bilgileri, e-posta, medeni durum, meslek, iş yeri bilgileri, velayet kararlarına ilişkin bilgiler, öğrencinin kardeş/kardeşlerine dair bilgiler, Eğitim Kurumu tarafından verilecek burs ve her türlü mali yardım konularında kullanılmak üzere velinin sahip olduğu gayrimenkul ve kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, maaş ve aylık gelir bilgileri, sahip olunan mal varlığına dair bilgiler ile Eğitim Kurumu tarafından sunulacak hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak, gerekli diğer bilgileri vb bilgiler ile; Öğrencilerimizin ilköğretim bilgileri, ilköğretim diploması bilgileri, okula giriş puanları, E-okul bilgileri, T.C Devleti tarafından Özel Sirac Eğitim Kurumlarına bağlı okullara kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin girdikleri her türlü sınavların ( Bursluluk, Kayıt Kabul vb.) sonuç puanları, okul ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, banka ödeme bilgileri, banka ödeme dekontları, okuldaki eğitim hayatı boyunca öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal & sportif faaliyetler, öğrencilerimizin  öğrenim hayatlarına devam edebilmeleri için girdikleri LGS, Bursluluk, Kayıt Kabul vb. sınavları ve bu sınavlardan aldıkları başarı puanları ile sıralamaları, , öğrencilerimizin geçiş yaptığı diğer orta öğretim kurumlarının isimleri, geçiş puanları vb. bilgiler ile Okul’un yürürlükte olan mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu öğrencinin sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, psikolojik rahatsızlıklar ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek, genel sağlık bilgileri, aile fertlerinin hastalık ve genetik rahatsızlık bilgileri, aşı bilgileri, kan grubu, alerji ile tedavi anında gerek duyulması muhtemel her türlü sağlık bilgisi toplanmaktadır. Toplanan tüm sağlık verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul doktoru ve yetkili sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılacaktır. Velilerin/vasilerin meslek bilgileri ile sosyo-ekonomik durumları ile ilgili bilgiler, iletişim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-posta adresi) vb. bilgilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme ve okul kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme amacı başta olmak üzere, öğrencilerimize müfredat dâhilinde eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi, öğretmenlerimizin hazırlayacağı ders programlarının, ders içeriklerinin oluşturulması, eğitim materyallerinin (uygulama, e-kitap, e-ödev vb uygulama ve materyaller) oluşturulması, öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi, rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve Özel Sirac Eğitim Kurumlarında, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, işler bir şekilde işletilmesi amacıyla, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin/vasilerin Özel Sirac Eğitim Kurumlarına bağlı okullarda, Okul personelinin kullandığı bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek, yine Eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve müfredat kapsamında okul olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek öğrenciler, gerek öğretmenler, gerek çalışanları, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicileri ile kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin devamının sağlanmasıdır.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, Birimlerimiz tarafından okula ön kayıt ve/veya kesin kayıt anında, okulun resmi web sitesi olan http://sirac.k12.tr/ isimli resmî web sitesi, Okul yönetimi yazılımı ve uygulaması veya benzeri muhasebe otomasyonlarında, üzerinde gerek öğrenciler, gerek öğretmenlerin gerekse çalışan personelin kendilerine özel şifre ile giriş yaptığı alanlar, web sitemizde yayınlanan ve okullarımızda yapılan online sınavlar, yıl içinde düzenlenen bursluluk sınavları, kurumsal kampanyalar özel akademik programlar ve birimlerin düzenlediği sempozyum/yarışma gibi organizasyonlar için doldurulan kayıt formları, öğrencilerin ve öğretmenlerin Özel Sirac Eğitim Kurumlarına bağlı okullara gönderdikleri e-postalar, mektuplar, yazışmalar, Okul yönetimi yazılımı (öğrencilerin okula kayıt sürecinin yönetildiği sistem) isimleriyle kullanılan bilgisayar programları ve uygulamaları ile toplamaktadır.

İşlenen Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Özel Sirac Eğitim Kurumları tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında ve Özel Sirac Eğitim kurumlarının yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile Özel Sirac Eğitim Kurumları’nın ticari faaliyetleri kapsamında, öğrencinin sağlık bilgileri (Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, çözüm ortağı veya Özel Sirac Eğitim Kurumları’nın hissedarı olduğu veya Özel Sirac Eğitim Kurumları’na hissedar olan şirket ve şahıslar ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3.kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, Özel Sirac Eğitim Kurumları ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

 Özel Sirac Eğitim Kurumları’nın 3. kişilerden topladığı Kişisel Veriler;

Özel Sirac Eğitim Kurumları olarak, bilgisayar programlarımızı/uygulamalarımızı yazan yazılım firmalarından, okula yemek ve temizlik hizmeti veren alt tedarikçilerimizden yukarıda saydığımız kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını toplayabiliriz. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Okullarımızın dâhil olduğu şirket içindeki ilgili kişilere, şirket ortaklarımız ve bunların iştiraki hissedarları, Milli Eğitim Bakanlığı birimleri, Vergi Dairesi, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Özel Sirac Eğitim Kurumları tarafından Saklanması ve Güvenliğinin Temin Edilmesi ile Saklanma Süresi;

Okul Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Verilerinizi hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel Verilerinizin muhafazasını sağlamak, amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini ve teknik, idari önlemleri alacaktır. T.C. Kanunları ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamında işbu bilgilendirme metninde yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kişisel verileriniz süresiz olarak Okul tarafından saklanacaktır. Süresiz olarak saklanması gerekenler dışında kalan kişisel verileriniz öğrencinin Özel Sirac Eğitim Kurumlarına bağlı okullardan mezun olmasını takiben 10 (on) yıl içinde imha edilecektir. Bu haller dışında veri sahiplerinin, Özel Sirac Eğitim Kurumları tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

Çerez politikası ve çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar;

Özel Sirac Eğitim Kurumları web sitesi olan http://sirac.k12.tr aracılığı ile sadece tarayıcınızın diline ilişkin bilgileri toplamaktadır. Bunun dışında kullandığımız çerezler ile halihazırda herhangi bir kişisel verinizi toplamıyoruz. Ancak kullanacağımız çerezlerin ileride değişiklik göstermesi halinde çerez politikamızın ve dolayısıyla aydınlatma yükümlülüğümüzün içeriğinin değişiklik gösterebileceğini belirtmek isteriz. Şirketimiz, doğrudan web sitemiz aracılığıyla çerez kullanarak bir veri işleme süreci gerçekleştirmemekle birlikte, hizmet aldığımız internet siteleri aracılığıyla çerez kullanımı yapılarak bir veri toplama işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız;

Özel Sirac  Eğitim Kurumlarına başvurarak; kişisel verilerinizin;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 5. h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Özel Sirac Eğitim Kurumları, kişisel verilerin,

 1. a) Hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
 2. b) Hukuka aykırı olarak erişilebilmesini önleme,
 3. c) Muhafazasını sağlamaya yönelik olarak, verilere erişim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik şifreleme ve muhafaza işlemleri, fiziki olarak erişimin elektronik kart sahibi ve yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari tedbirleri almıştır. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Özel Sirac Eğitim Kurumlarınca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Özel Sirac Eğitim kurumları Ltd. Şti.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Özel Sirac Eğitim Kurumları’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Özel Sirac Eğitim Kurumları tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Özel Sirac Eğitim Kurumları’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Özel Sirac Eğitim Kurumları, söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Özel Sirac Eğitim Kurumlarına Başvuruları

Özel Sirac Eğitim Kurumları, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) Özel Sirac Eğitim Kurumları’na hitaben yazılacak web sitemizdeki sirackvkbasvuruformu (http://sirac.k12.tr/wp-content/uploads/2021/12/sirackvkbasvuruformu.pdf) “KVKK Başvuru Formu” ile işleme alır. Özel Sirac Eğitim Kurumları yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar. Özel Sirac Eğitim Kurumları zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu bilgilendirme yazısı içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.

 

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar, bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Özel Sirac Eğitim Kurumları

İletişim
İletişim formumuzu ve iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
 • Ovacık, 548. Cd No:7, 06280 Keçiören/Ankara
 • 0 555 882 04 91
 • iletisim@sirackoleji.com